cze
13

Konkurs na przekład opowiadania: 6 języków na 10 MFO

Piątek trzynastego nie musi być pechowy – to właśnie dzisiaj startuje otwarty konkurs na najlepszy przekład opowiadania 2014.

W tym roku uczestnicy mogą wybierać z przygotowanych przez nas opowiadań w językach angielskim, niemieckim, hiszpańskim, islandzkim, norweskim i koreańskim. Zapraszamy do udziału.

Otwarty konkurs na najlepszy przekład opowiadania 2014

Regulamin

1. Konkurs na przekład opowiadania towarzyszący Międzynarodowemu Festiwalowi Opowiadania 2014 ogłasza Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, organizator MFO.

2. Konkurs obejmuje tłumaczenia opowiadań z języków oryginalnych (angielski, niemiecki, hiszpański, islandzki, norweski, koreański) na język polski.

3. Na konkurs mogą być nadsyłane wyłącznie tłumaczenia opowiadań zatwierdzonych do celów konkursowych przez Biuro Festiwalowe. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przetłumaczenie i nadesłanie tekstu przekładu na język polski całości utworu.

4. Jeden uczestnik może nadesłać tylko jeden przekład z danego języka. Dopuszcza się nadesłanie przez tego samego uczestnika zgłoszeń z więcej niż jednego języka.

5. Wyznaczone do konkursu teksty opowiadań w językach oryginalnych można otrzymać zwrotnym listem elektronicznym po wysłaniu zgłoszenia (imię, nazwisko tłumacza, oryginalny język przekładu) na adres konkurs@opowiadanie.org.

6. Uczestnicy konkursu nie mają prawa wykorzystywać tekstów oryginalnych do innych celów niż tłumaczenie konkursowe. Zabrania się publikacji tekstów lub ich fragmentów, oryginalnych i w polskim przekładzie, w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku bez zgody organizatora konkursu i autora tekstu.

7. Tłumaczenia w języku polskim należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres konkurs@opowiadanie.org. W treści listu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, adres korespondencyjny, numer telefon kontaktowego.

8. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz ze przekazaniem na rzecz Towarzystwa Aktywnej Komunikacji autorskich praw majątkowych do tekstu tłumaczenia; do e-maila należy zatem dołączyć pisemną zgodę na publikację przekładu i rezygnację z honorarium za ewentualną publikację (wpisane do maila lub umieszczone w oddzielnym pliku).

9. Nadesłane na konkurs prace oceniać będzie jury wybrane przez organizatorów Festiwalu, w którego skład wejdą specjaliści w dziedzinie przekładu literackiego.

10. Pula nagród w konkursie wynosi 3000 zł brutto, w tym:

I nagroda – 1500 zł brutto

II nagroda – 1000 zł brutto

III nagroda – 500 zł brutto

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo nieprzyznania bądź innego podziału nagród. Podatek dochodowy wynikający z przyznanej nagrody organizator odprowadza do odpowiedniego US.

11. Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2014 r. (termin dostarczenia prac organizatorowi). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Zwycięzcy zostaną wcześniej powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.