Literaturhaus Liechtenstein

Literaturhaus Liechtenstein został założony w roku 2001 przez grupę miłośników literatury pragnących stworzyć centrum życia literackiego dla Liechtensteinu i regionu. Najważniejsze cele Literaturhaus to zwiększenie liczby zainteresowanych literaturą, zwrócenie na nią publicznej uwagi, zachęcanie do refleksji i do tworzenia tekstów literackich. Literaturhaus zaprasza autorów, przede wszystkim z krajów niemieckojęzycznych, na prezentacje w Liechtensteinie. Organizuje również inne wydarzenia – dyskusje panelowe, debaty literackie i slamy poetyckie. Literaturhaus wydaje co roku swoją publikację, tak zwaną Jahrbuch, która poświęcona jest zawsze konkretnemu tematowi, a która daje autorom (głównie z Liechtensteinu oraz przyległych regionów Szwajcarii i Austrii) szansę na publikację nowych tekstów. Jak dotąd ukazało się siedem tomów. Literaturhaus wspiera również powstawanie dramatów, które są następnie wystawiane – nie jako pełne przedstawienia, a sceniczne czytania z udziałem aktorów. Są to zwykle koprodukcje z TAK Theater Liechtenstein w Schaan, prezentowane co roku lub co dwa lata. Co więcej, Literaturhaus organizuje warsztaty dla pisarzy oraz seminaria literackie i krytycznoliterackie. W roku 2011 Stowarzyszenie Pisarzy Europejskich z siedzibą w Brukseli poprosiło Literaturhaus o stworzenie jury, które miało nagrodzić pisarza z tego kraju „European Prize for Literature”. Większość wydarzeń Literaturhaus odbywa się w TAK Theater Liechtenstein w Schaan lub w Kunstmuseum w Vaduz, dwóch atrakcyjnych lokalizacjach oferujących doskonałą infrastrukturę. Mniej więcej 45% działań Literaturhaus finansowanych jest ze środków publicznych; pozostałe 55% pokrywają członkowie oraz sponsorzy.

Więcej informacji/More info: http://www.literaturhaus.li/

The Literaturhaus Liechtenstein was founded in 2001 by a group of literature enthusiasts as a centre of literary life for Liechtenstein and the surrounding regions. The general goals of the Literaturhaus are to increase the interest in literature, to give it more public attention and to encourage the reflection on and the production of literary texts. The Literaturhaus invites authors, mostly from the German speaking countries, to give readings in Liechtenstein. They also organize other literary events like panel discussions, literary debates, poetry slams. The Literaturhaus Liechtenstein has its own yearly publication, the Jahrbuch, which is always devoted to an overall theme and offers an opportunity for authors, mostly from Liechtenstein and the adjacent regions of Switzerland and Austria, to publish new texts. So far seven volumes have been published. A further important activity of the Literaturhaus is the commissioning of dramatic texts from different authors which are then staged, not as full theatre productions but as scenic readings with actors. These readings are staged as co-productions with the TAK Theater Liechtenstein in Schaan at an interval of one to two years. Moreover, the Literaturhaus has organized workshops for writers and seminars for text and literary criticism.
In 2011 the Literaturhaus was asked by the European Writers’ Association in Brussels to form a jury to award the European Prize for Literature to a Liechtenstein author. The literary events of the Literaturhaus are mostly held at the TAK Theater Liechtenstein in Schaan. The Kunstmuseum Vaduz is another location which we sometimes use for our events. Both venues are attractive and offer an excellent infrastructure. About 45% of the activities of the Literaturhaus are publically funded and members and sponsors cover the remaining 55% of the budget.