Opis projektu/About the project

Pomysł na pokazy filmów opartych na literaturze krajów wyszehradzkich pojawił się jako naturalna konsekwencja organizowanych przez stowarzyszenie TAK od roku 2008 przeglądów filmowych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Od 7 lat co roku w trakcie MFO prezentujemy adaptacje światowej prozy, łącząc projekcje z odczytaniem tekstu źródłowego (aktorska interpretacja tekstu) i dyskusjami o obejrzanych filmach. W 2015 roku przegląd poświęcony będzie filmom i dziełom literackim z krajów wyszehradzkich, jak zawsze zyska też konkretny temat: tym razem doświadczeń wojny.

W program Festiwalu Opowiadania włączona zostanie „Ofensywa opowieści”, w trakcie której pokażemy 8 filmów (co najmniej jeden z każdego z krajów V4) opartych na tekstach literackich Wyszehradu. Interesuje nas kino ambitne, zamierzamy pokazać obrazy spoza oficjalnego obiegu dystrybucyjnego, oryginalne nie tylko w formie, ale i (dzięki literackiemu „dziedzictwu”) odmienne na poziomie języka i stylu opowiadania. Przed projekcją każdorazowo lektor odczyta fragmenty oryginalnych utworów literackich.

Aspekt wyszehradzki projektu: Region Europy Środkowo-Wschodniej (w tym kraje V4), łączy nie tylko geopolityczne położenie, ale też oczywiście wspólna historia oraz tragiczne doświadczenia wojny i powojennej traumy, widocznej także w literaturze i filmie. Pokazując zmagania jednostki, chcielibyśmy zachęcić publiczność do refleksji – zarówno związanej z aspektem historycznym, jak i mentalnym – człowieka w obliczu wojny, a także nad przyszłością regionu od wieków dręczonego przez historię. Zamierzamy przeanalizować obrazy filmowe krajów V4, poszukać cech wspólnych i różnic. Znaleźć ich źródła i inspiracje. Sprawdzić, czy filmy Europy Środkowej poruszają te same konteksty – zainteresować nimi widownię i omówić z zaproszonymi gośćmi. Zanalizować wraz z odbiorcami wybrane aspekty kina i literatury krajów V4.

The idea of film screenings based on the Visegrad literature has appeared as a natural consequence of small film festivals organized since 2008 by TAK association within the International Short Story Festival. For 7 years during this event we have been presenting adaptations of the world literature, connecting screenings with the source texts (read and interpreted by an actor) and discussions on the films shown. In 2015 we wish to give a particular character to these screenings – not only an international one, but more specific – Visegrad, engaging Polish audience in the cinema and literature of V4 countries, and thematic – touching an up-to-date subject of war experience.

During the ISSF we will organize a sub-event “The Storytelling Blitz” and show 8 films (minimum one from each V4 country) – adaptations of literary works. We’re interested in ambitious cinema, we’d like to show pictures from outside the official distribution circle, original in form, but also (thanks to the literary source) different on the level of languages and style of storytelling. Before each film the actor will read an excerpt from the source literary text – this will help the audience to better understand the film, but also see differences between the picture and the text. After the film there will be a discussion with participation of literary and film critics, artists and cinema specialists. We’ll discuss differences in viewing the world by artists from different countries, consider the interpretations of “war” in the national cinemas.

Visegrad aspect of the project: The region of Central and Eastern Europe (including V4) is linked not only by geopolitical location, but also common history and tragic experience of war and post-war trauma, clearly visible in literature and cinema. By showing the struggle of an individual, we’d like to inspire reflection in the audience – both historical and psychological – on the human being facing war, but also on the future of countries in the region long tortured by the history. We plan to analyse the pictures from the V4 countries, look for similarities and differences, find their sources and inspirations, check if the films touch the same contexts, interest the audience with the theme and discuss with invited guests, but also to talk with the audience about chosen aspects of the cinema and literature of V4.

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego / Project co-financed by the Visegrad Fund