mj.
31

Konkurs na najlepszy przekład 2013

 

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszy przekład opowiadania. W tym roku – z języków angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu zamieszczonym poniżej. Teksty do tłumaczenia można otrzymać po zgłoszeniu na adres: konkurs@opowiadanie.org
Powodzenia!

Otwarty konkurs na najlepszy przekład opowiadania 2013

Regulamin

1. Konkurs na przekład opowiadania towarzyszący Międzynarodowemu Festiwalowi Opowiadania 2013 ogłasza Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, organizator MFO.
2. Konkurs obejmuje tłumaczenia opowiadań z języków oryginalnych (angielski, niemiecki, francuski) na język polski.
3. Na konkurs mogą być nadsyłane wyłącznie tłumaczenia opowiadań zatwierdzonych do celów konkursowych przez Biuro Festiwalowe. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przetłumaczenie i nadesłanie tekstu przekładu na język polski całości utworu.
4. Jeden uczestnik może nadesłać tylko jeden przekład z danego języka.
5. Wyznaczone do konkursu teksty opowiadań w językach oryginalnych można otrzymać zwrotnym listem elektronicznym po wysłaniu zgłoszenia na adres konkurs@opowiadanie.org
6. Uczestnicy konkursu nie mają prawa wykorzystywać tekstów oryginalnych do innych celów niż tłumaczenie konkursowe. Zabrania się publikacji tekstów lub ich fragmentów, oryginalnych i w polskim przekładzie, w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku bez zgody organizatora konkursu.
6. Tłumaczenia w języku polskim należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres konkurs@opowiadanie.org . W oddzielnym pliku, dołączonym do tej samej przesyłki, należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, pełne, aktualne dane kontaktowe wraz z numerem konta.
7. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz ze przekazaniem na rzecz Festiwalu Opowiadania autorskich praw majątkowych do tekstu tłumaczenia; do e-maila należy zatem dołączyć pisemną zgodę na publikację przekładu i rezygnację z honorarium za ewentualną publikację.
8. Nadesłane na konkurs prace oceniać będzie jury wybrane przez organizatorów Festiwalu, w którego skład wejdą specjaliści w dziedzinie przekładu literackiego.
9. W konkursie przewidziane są następujące nagrody finansowe:
I nagroda – 1000 zł brutto
II nagroda – 500 zł brutto
III nagroda – 300 zł brutto,
a także nagrody książkowe. Organizatorzy konkursu zastrzegają możliwość innego podziału nagród lub ich nieprzyznania. Podatek dochodowy wynikający z przyznanej nagrody organizator odprowadza do odpowiedniego US.
10. Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2013 (termin dostarczenia prac organizatorowi). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Festiwalu, w dniu 4 października 2013. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.