mj.
31

Konkurs na przekład 2015

Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, organizator MFO, ogłasza konkurs na przekład opowiadania towarzyszący Międzynarodowemu Festiwalowi Opowiadania 2015.
Patronem konkursu jest Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury.
Języki 2015: angielski, szwedzki, hiszpański, ukraiński.

REGULAMIN

1. Konkurs na przekład opowiadania towarzyszący Międzynarodowemu Festiwalowi Opowiadania 2015 ogłasza Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, organizator MFO. Patronem konkursu jest Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury.
2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie tłumacze przed debiutem książkowym, a więc nieposiadający w swojej bibliografii indywidualnych przekładów literackich opatrzonych ISBN w wersji papierowej lub elektronicznej (zapis nie dotyczy publikacji technicznych, naukowych i konferencyjnych, pojedynczych tekstów drukowanych w antologiach, czasopismach, publikacji na stronach internetowych).
3. Konkurs obejmuje tłumaczenia opowiadań z języków oryginalnych (angielski, hiszpański, szwedzki, ukraiński) na język polski.
4. Na konkurs mogą być nadsyłane wyłącznie tłumaczenia opowiadań zatwierdzonych do celów konkursowych przez Biuro Festiwalowe. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przetłumaczenie i nadesłanie tekstu przekładu na język polski całości utworu.
5. Jeden uczestnik może nadesłać tylko jeden przekład z danego języka. Dopuszcza się nadesłanie przez tego samego uczestnika zgłoszeń z więcej niż jednego języka.
6. Wyznaczone do konkursu teksty opowiadań w językach oryginalnych można otrzymać zwrotnym listem elektronicznym po wysłaniu zgłoszenia (imię, nazwisko tłumacza, oryginalny język przekładu) na adres konkurs@opowiadanie.org
7. Uczestnicy konkursu nie mogą wykorzystywać tekstów oryginalnych do innych celów niż tłumaczenie konkursowe bez zgody autora tekstu i właściciela praw.
8. Tłumaczenia w języku polskim należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres konkurs@opowiadanie.org . W treści listu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, adres korespondencyjny, numer telefon kontaktowego.
9. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz w przypadku prac nagrodzonych z przekazaniem na rzecz Towarzystwa Aktywnej Komunikacji autorskich praw majątkowych do tekstu tłumaczenia (licencja niewyłączna bez ograniczeń czasowych i terytorialnych). Jest także równoznaczne z przekazaniem zgody na publikację przekładu i rezygnację z dodatkowego honorarium za ewentualną publikację.
10. Nadesłane na konkurs prace oceniać będzie jury wybrane przez organizatorów Festiwalu, w którego skład wejdą specjaliści w dziedzinie przekładu literackiego.
11. Pula nagród w konkursie wynosi 3000 zł, w tym:
I nagroda – 1500 zł
II nagroda – 1000 zł
III nagroda – 500 zł
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo nieprzyznania bądź innego podziału nagród. Podatek dochodowy wynikający z przyznanej nagrody organizator odprowadza do odpowiedniego US.
12. Termin nadsyłania prac upływa 26 lipca 2015r. (termin dostarczenia prac organizatorowi). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Zwycięzcy zostaną wcześniej powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.