Konkurs na najlepszy przekład

Otwarty konkurs na najlepszy przekład opowiadania 2012

Regulamin

1. Konkurs na przekład opowiadania towarzyszący Międzynarodowemu Festiwalowi Opowiadania 2012 ogłaszają Centrum Kultury „Zamek” i Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, organizatorzy MFO.
2. Konkurs obejmuje tłumaczenia opowiadań z języków oryginalnych (angielski, włoski) na język polski.
3. Na konkurs mogą być nadsyłane wyłącznie tłumaczenia opowiadań zatwierdzonych do celów konkursowych przez Biuro Festiwalowe. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przetłumaczenie i nadesłanie tekstu przekładu na język polski całości utworu.
4.Jeden uczestnik może nadesłać tylko jeden przekład.
5. Wyznaczone do konkursu teksty opowiadań w językach oryginalnych można otrzymać zwrotnym listem elektronicznym po wysłaniu zgłoszenia na adres konkurs@opowiadanie.org. Teksty konkursowe można także pobrać ze strony internetowej Festiwalu www.opowiadanie.info (zakładka Festiwal/konkursy). Uczestnicy konkursu nie mają prawa wykorzystywać tekstów oryginalnych do innych celów niż tłumaczenie, w szczególności zabrania się publikacji tekstów lub ich fragmentów w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku.
6. Tłumaczenia w języku polskim należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres konkurs@opowiadanie.org. W oddzielnym pliku, dołączonym do tej samej przesyłki, należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, pełne, aktualne dane kontaktowe wraz z numerem konta.
7. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz ze przekazaniem na rzecz Festiwalu Opowiadania autorskich praw majątkowych do tekstu tłumaczenia; do e-maila należy zatem dołączyć pisemną zgodę na publikację przekładu i rezygnację z honorarium za ewentualną publikację.
8. Nadesłane na konkurs prace oceniać będzie jury wybrane przez organizatorów Festiwalu, w którego skład wejdą specjaliści w dziedzinie przekładu literackiego.
9. W konkursie przewidziane są następujące nagrody:
I nagroda – 1000 zł brutto
II nagroda – 500 zł brutto
III nagroda – 250 zł brutto,
a także wyróżnienia oraz nagrody książkowe. Organizatorzy konkursu zastrzegają możliwość innego podziału nagród lub ich nieprzyznania. Podatek dochodowy wynikający z przyznanej nagrody organizator odprowadza do odpowiedniego US.
10. Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2012 (termin dostarczenia prac organizatorowi). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Festiwalu, w dniu 5 października 2012. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną.

TEKST ANGIELSKI

TEKST WŁOSKI