Nikt nigdy: konkurs na opowiadanie

1. Centrum Kultury „Zamek” oraz Towarzystwo Aktywnej Komunikacji we Wrocławiu w związku z ósmą edycją Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania ogłaszają niniejszym konkurs na najlepsze polskie opowiadanie roku 2012. Hasło przewodnie tej edycji brzmi: NIKT NIGDY.
2. Nieprzekraczające piętnastu stron znormalizowanego maszynopisu (jedna strona to tysiąc osiemset znaków ze spacjami) opowiadania w plikach .doc, .docx, .rtf, .odt, .txt można przesyłać do 15 czerwca 2012 pod adresem konkurs@opowiadanie.org
3. Uczestnikiem konkursu może być każdy, bez względu na wiek, płeć, przynależność narodową, wyznawane poglądy polityczne i wierzenia religijne. Nadesłany utwór powinien mieć charakter autorski; musi być również napisany (z grubsza) po polsku (nie przyjmujemy tłumaczeń).
4. Teksty należy podpisać imieniem i nazwiskiem, a do przesyłki prosimy dołączyć informacje kontaktowe (adresy e-mail i pocztowy, numer telefonu kontaktowego).
5. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz organizatorów festiwalu (Towarzystwa Aktywnej Komunikacji i Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu) autorskich praw majątkowych (licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na jego publikację w drukach festiwalowych (katalog, antologia) i na stronach internetowych festiwalu bez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę uczestniczka/uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłany utwór jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich.
6. Prace niespełniające powyższych wymagań formalnych nie będą brane pod uwagę.
7. Oceniając nadesłane prace jury weźmie pod uwagę ich oryginalność i poziom artystyczny, szczególnie przy tym zwróci uwagę na autorskie ujęcie tematu przewodniego, rozumianego jako inspiracja do rozważań o (zapomnianym) awangardowym źródle literatury, o pisarzu jako odkrywającym nowe pespektywy egzystencjalne, testującym możliwości formalne języka i struktury narracyjnej. Chcielibyśmy otrzymać opowiadania, których nikt nigdy wcześniej nie napisał, których bohater lub podmiot jest pewien, że nikt nigdy nie był w podobnej sytuacji, nikt nigdy nie miał do opowiedzenia tej jednej jedynej historii w ten jeden jedyny, niepowtarzalny sposób. Lub inne, których nawet sobie nie wyobrażamy.
8. Główną nagrodę w konkursie stanowi: 2.500,- zł brutto. Nagrodą dodatkową jest zaproszenie do udziału w 8. finale Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania w dniach 4-6 października 2012. we Wrocławiu. Podatek dochodowy wynikający z przyznanej nagrody głównej CK „Zamek” we Wrocławiu naliczy, potrąci z nagrody i odprowadzi do odpowiedniego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Jury przyzna także wyróżnienia, które będą uprawniały do bezpłatnego udziału w zajęciach creative writing odbywających się podczas festiwalu. Najciekawsze prace będą mogły zostać opublikowane w serwisie www.opowiadanie.org lub w festiwalowej antologii.
10. Ogłoszenie nazwiska laureata nagrody głównej i wręczenie pozostałych nagród nastąpi w październiku 2012 podczas finału MFO we Wrocławiu. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Lista nazwisk zostanie również opublikowana na stronie www.opowiadanie.org
11. Organizator nie zapewnia wyżywienia ani zakwaterowania w trakcie warsztatów.
12. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych, a także do nieprzyznania lub innego podziału nagród.