Norsk Litteraturfestival

Norweski Festiwal Literatury jest największym festiwalem literackim w krajach nordyckich o charakterze niekomercyjnym. Głównym jego tematem jest norweska literatura współczesna oraz interakcje między literaturą i społeczeństwem. W ciągu ostatnich kilku lat impreza zyskała coraz bardziej międzynarodowy charakter, ze szczególnym naciskiem na literaturę krajów nordyckich. Festiwal odbywa się co roku w Lillehammer pod koniec maja lub na początku czerwca; składa się z różnych wydarzeń – od eventów na dużą skalę do tych niewielkich: spotkań z autorami, czytań, wywiadów, debat, wykładów, koncertów, wystaw, seminariów, wydarzeń teatralnych, filmowych i konkursów. Jest to festiwal dla bardzo szerokiej publiczności – przedszkolaków i najmłodszych uczniów, rodzin, członków klubu książki, nauczycieli, studentów, muzyków, aktorów, dziennikarzy i
polityków. Festiwal jest także największym w Norwegii miejscem spotkań dla pisarzy, tłumaczy, krytyków literackich, wydawców i bibliotekarzy.
Norweski Festiwal Literatury ma zdefiniowane dwa główne cele: zwiększyć ogólnie zainteresowanie literaturą, stać się centralną literacką areną Norwegii. By osiągnąć te cele, przyjęto następującą strategię: budowanie sieci kontaktów; wspólna praca z odpowiednimi instytucjami kulturalnymi i organizacjami: lokalnie, regionalnie, krajowo i międzynarodowo; zachowanie i odnawianie tradycji wolontariackich; Festiwal współpracuje z NORLA, która co roku zaprasza zagranicznych wydawców i tłumaczy, by przyjeżdżali do Lillehammer i spotykali się z norweskimi autorami, wydawcami, NORLĄ i sobą nawzajem.

Więcej informacji/More info: http://www.litteraturfestival.no/

The Norwegian Festival of Literature is the largest literature festival in the Nordic countries based on noncapital values. Its main focus is Norwegian contemporary literature and the interaction between literature and society. In the past few years it has had an increasingly international profile with a particular focus on literature from the Nordic countries. The festival takes place every year in Lillehammer at the end of May/beginning of June. The festival contains everything from large scale events to intimate small events: meetings with authors, readings, interviews, debates, lectures, concerts, art exhibitions, seminars, theatre, film and quiz. This is a festival for an extensive reading audience: kindergarten and school children, families, book club members, teachers, students, musicians, actors, journalists and politicians. The festival is also Norway’s largest meeting point for authors, translators, literary critics, publishers and librarians.
The Norwegian Festival of Literature has two main goals: to increase general interest in literature; to be a central arena for literature in Norway. The strategy to reach these goals are: building the network of contacts; working together with relevant cultural institutions and organizations locally, regionally, nationally and internationally; preserving and renewing volunteering traditions. The festival cooperate with NORLA, which every year invite foreign publishers and foreign translators to come to Lillehammer and meet Norwegian authors, publishers, NORLA and each other.