Towarzystwo Aktywnej Komunikacji

Towarzystwo Aktywnej Komunikacji działa od 1999 roku. Skupia osoby zainteresowane aktywnym uczestniczeniem w procesach komunikacyjnych i kulturalnych współczesnego świata. Jako specjaliści różnych profesji: nowych mediów, reklamy, telewizji, literatury czy informatyki – prowadzimy projekty o charakterze edukacyjnym, społecznym i artystycznym. Działania TAK ogniskują się wokół dziedzin takich jak literatura, sztuki wizualne i media elektroniczne. Od roku 2011 Towarzystwo koncentruje się na rozwoju projektów o charakterze międzynarodowym; korzystając ze środków pozyskanych z kilkunastu instytucji zagranicznych zorganizowaliśmy działania promujące nowe spojrzenie na polską kulturę m.in. w Niemczech, Czechach, Norwegii, Liechtensteinie, na Węgrzech, we Francji, na Słowacji czy na Islandii. Uruchomiliśmy także szeroko zakrojony projekt artystyczny i społeczny pod nazwą Pracownia Opowieści, który stanowi ważny punkt w programie Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Przygotowujemy programy telewizyjne, filmy dokumentalne, książki i czasopisma, spektakle teatralne i scenariusze filmowe. Towarzystwo jest członkiem sieci Fundacji im. A. Lindh, prowadzi też bieżącą współpracę z instytucjami z całej Europy, m.in. z Literaturhaus Zurich, Literaturhaus Rostock, ShortStory.EU, Literaturhaus Liechtenstein, Větrné mlýny, Home Théâtre, Hulapa film, Second Collective, Carpe Artem, Norsk Litteraturfestival czy Reykjavík UNESCO City of Literature. Realizując programy na terenie Polski i Europy pozyskaliśmy granty m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Biura Festiwalowego IMPART 2016, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Funduszu Wyszehradzkiego, Komisji Europejskiej w ramach Programu GRUNDTVIG oraz z mechanizmu finansowego EOG 2009-2014, European Cultural Foundation, Instytutu Ramona Llulla, baskijskiego Etxepare Institute, Icelandic Literature Centre, NORLA, Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Culture Ireland, Instytutu Camoesa i Ambasady Portugalii, Instytutu Goethego, Danish Arts Council.
Największym wydarzeniem artystycznym organizowanym przez TAK pozostaje Międzynarodowy Festiwal Opowiadania – wielowymiarowe święto krótkiej prozy, poświęcone promocji ambitnej książki, koncentrujące się na niebanalnej prezentacji form narracyjnych, badaniu oddziaływania literatury na inne dziedziny sztuki, prowokujące do interakcji pomiędzy autorami a publicznością, pozwalające na wymianę doświadczeń twórców polskich i zagranicznych. Ten konsekwentnie rozwijany od 2004 roku wrocławski festiwal aktywnie uczestniczy w dyskusjach o przemianach kulturowych i społecznych, podejmuje także próby odtworzenia więzi łączących literaturę z tradycją opowieści ustnej. Centralnym nurtem MFO są prezentacje opowiadań prowadzone przez autorów w językach oryginalnych, w unikalnej oprawie scenograficznej i z symultanicznym tłumaczeniem, czemu towarzyszą spotkania i warsztaty dla dzieci, wystawy, koncerty, pokazy filmowe, konkurs na opowiadanie i tłumaczenie literackie, warsztaty pisarskie. MFO prowadzi także działalność wydawniczą, której efektem są m.in. antologie tematyczne.
Od roku 2006 prezesem Towarzystwa jest Marcin Hamkało.

 
 

TAK association TAK association has been operating in Wroclaw since 1999. It brings together people who are interested in the conscious and active participation in communicational processes of the modern world. We specialise in different areas: new media, advertising, television, literature and IT, realizing educational, social and artistic projects. Our activities focus on literature, visual arts and electronic media. Since 2011 TAK has been concentrating on international projects development. Thanks to the financial support from several foreign institutions we have organized events promoting new perspective on Polish culture in Germany, Czech Republic, Norway, Liechtenstein, Hungary, France, Slovakia and Iceland. We have also come up with a grand artistic and social project called Storytelling Lab which will become one of the main points in the Wroclaw Capital of Culture 2016 programme. We produce television programmes, documentaries, print books and literary reviews, write theatrical pieces and film scripts.
TAK belongs to the Anna Lindh Foundation network; we also cooperate with a number of European cultural institutions: Literaturhaus Zurich, Literaturhaus Rostock, ShortStory.EU, Literaturhaus Liechtenstein, Větrné mlýny, Home Théâtre, Hulapa film, Second Collective, Carpe Artem, The Norwegian Festival of Literature, Reykjavík UNESCO City of Literature. While working in Poland and Europe we have received financial support from the Polish Ministry of Culture and National Heritage, National Culture Centre, IMPART 2016 Office, Lower Silesian Marshall Office, Visegrad Fund, European Cultural Foundation, European Commission within the GRUNDTVIG programme, European Economic Area programme, Institut Ramon Llull, Etxepare Institute, Icelandic Literature Centre, NORLA, Istituto Italiano di Cultura, Culture Ireland, Instituto Camoes, Goethe Institut, Danish Arts Council.
The most significant artistic event organized by TAK is the International Short Story Festival –a multidimensional celebration of short prose, aiming at the promotion of ambitious books. It concentrates on the unusual presentation of narrative forms, researches the influence of literature on other arts, provokes interactions between authors and audience, at the same time allowing the experience exchange between Polish and foreign artists. The festival actively participates in the discussions on cultural and social transformations of the contemporary world, it also tries to reconstruct the relation between literature and traditional oral narration. At the heart of the festival is the reading of stories by their authors, in original languages, with the translation simultaneously screened behind; each year readings are set in different scenography and in different venues. The festival is accompanied by meetings, workshops for children, exhibitions, concerts, film roundup, best short story and literary translation competitions, creative writing workshops. ISSF is also a publisher of short story collections.
Since 2006 TAK’s Chairman of the Board is Marcin Hamkało.